Pared - Bogusław Kowalski


 

Kurs wspinaczkowy organizowany jest przez Szkołę Wspinania PARED, prowadzony przez instruktora Polskiego Związku Alpinizmu. Do kursu należy przystąpić z ważnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do uprawiania wspinaczki oraz ważnym ubezpieczeniem NNW.

Uprawianie wspinaczki stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa.

W czasie szkolenia należy przestrzegać wszystkich ustalonych zasad i poleceń instruktora w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem na zajęciach praktycznych i w czasie trwania całych zajęć.

 

OŚWIADCZENIE

 

My, niżej podpisani/rodzice dzieci:

1. ............................................. 2. ............................................. 3. ..............................................

 

po zapoznaniu się z powyższym OSTRZEŻENIEM oraz INFORMACJĄ wyrażamy zgodę na ich uczestnictwo w zajęciach wspinaczkowych organizowanych zgodnie z podanymi wyżej zasadami.

Imię i nazwisko
(litery drukowane)

................................................

................................................

Podpis

...................................................

Imię i nazwisko
(litery drukowane)

................................................

................................................

Podpis

...................................................

Miejsce, data................................