Pared - Bogusław Kowalski

DEKLARACJA Z KATHMANDU


  1. Istnieje pilna potrzeba skutecznej ochrony świata gór i krajobrazu
  1. Flora i fauna oraz wszelki naturalne zasoby wymagają natychmiastowego zajęcia się nimi, opieki i starania
  1. Należy wspierać poczynania zmierzające do ograniczenia zmian czynionych przez człowieka w rejonach górskich
  1. Dziedzictwo kulturowe i godność ludności tubylczej są wartościami nienaruszalnymi
  1. Warte poparcia są wszelkie wysiłki mające na celu rewalidację i rekultywację środowiska górskiego
  1. Należy rozwijać kontakty między alpinistami z różnych regionów i krajów – w duchu przyjaźni, wzajemnego poszanowania i pokoju
  1. Informacja i oświata w zakresie polepszenia stosunków między człowiekiem i środowiskiem naturalnym winny docierać do możliwie najszerszych kręgów społeczeństwa
  1. W trybie pilnym szukać należy rozwiązań technicznych w celu zaopatrzenia okolic górskich w niekonfliktową energię, a także metody skutecznego usuwania odpadków
  1. Rozwijające się regiony górskie wymagają intensywnej pomocy międzynarodowej – zarówno ze strony czynników rządowych, jak i innych, np. w kwestii ochrony środowiska
  1. Potrzeba udostępniania gór w celu ich poznawania i korzystania z ich walorów powinna być zaspokajana bez jakichkolwiek uwarunkowań politycznych

 

Katmandu 15.10.1982 Jubileuszowe Walne Zgromadzenie UIAA.

Deklaracja z Katmandu w sprawie działalności górskiej.